Vladavina prava

Najvažniji postulati modernog društva su privatna svojina, sloboda ugovaranja, efikasan sudski sistem i vladavina prava. Nema reforme, niti dobrog života, koji se mogu ostvariti bez ova četiri faktora.
SMS se zalaže za neprikosnovenost privatne svojine. Neprikosnovenost obuhvata imovinu na Kosovu, kao i bilo gde drugde. To praktično znači fizičku i zakonsku zaštitu privatnog vlasništva od svih, uključujući i državu, brže i efikasnije rešavanje sudskih sporova i bolju zaštitu poverilaca.
Korisnost od nepovredivosti privatne svojine zavisi od toga šta je sa njom moguće uraditi. Zbog toga je važno da u privredi postoji što viši nivo slobode za pojedince, to jest slobodnog prostora ili odsustva prepreka za privrednu aktivnost. Da bi se razvila efikasna privreda potrebno je da država ne sputava vredne i preduzetne ljude i da ih ne kažnjava zbog uspeha, da izbegava nepotrebne propise i suvišnu regulaciju, čak i ako slična postoji u nekim razvijenim zemljama ili EU. Potrebno je osloboditi prostor za privrednu aktivnost i onemogućiti vladi, ministrima ili državnim činovnicima bilo kakve vanistitucionalne i protivzakonite dogovore.
Država u Srbiji čini previše stvari u privredi i van nje, iako mnoge od tih akcija samo produbljuju siromaštvo, sa druge strane ne čini dovoljno onoga što je zaista potrebno. Samo ako pravni sistem dobro funkcioniše, moguće je imati uspešno društvo. Samo ako država efikasno štiti ugovorne strane, garantuje izvršenje ugovora i kažnjava prekršioce, ljudi će rado osnivati preduzeća. U tom smislu ključnu ekonomsku ulogu igra vladavina prava. Za privredu jedne zemlje je od bilo kakvih mera ekonomske politike dugoročno mnogo važnije da funkcioniše stabilan sistem pravila kojim se obuzdava arbitrarna volja birokrata i političara. Zato u vođenju ekonomske politike treba izbegavati rešenja koja narušavaju principe vladavine prava i nepovredivosti privatne svojine, čak i kada se političarima ili interesnim grupama neki takvi potezi čine korisnim.

Naš interes je da stvorimo društvo slobodnih i odgovornih građana. To se postiže stvaranjem uređenog sistema zasnovanog na demokratiji, zakonima i vladavini prava, kojim upravljaju nezavisne institucije sistema.
Ljudska prava i slobode građana su zagarantovana ustavom. Ona su vrhunski društveni interes i naše političko opredeljenje i prizma kroz koju se posmatraju zakoni i svaka akcija države i njene
administracije. Poseban fokus je na zaštiti manjina usled nevoljnih razlika.
Pravna sigurnost se ostvaruje kroz nezavisne institucije sistema. Smisao državnih agencija je stvaranje nezavisnih institucija sistema nezavisnih od politike. Državni službenici ne smeju da budu izloženi volji političara koji zaobilazeći institucije od njih traže da krše profesionalnu etiku. Državni službenici moraju da budu zavisni samo od zakona koji im utvrđuju nadležnost.
Nezavisno i transparentno pravosuđe koje samo sebe čisti od loših sudija i tužilaca kroz jasne kriterijume za ocenu njihovog rada i ujednačene i transparentne sudske prakse.
Transparentnost na svim nivoima vlasti i u svim državnim poslovima. Svi ugovori koje potpisuje država i državna preduzeća moraju da se javno objavljuju. Budžet svakog ministarstva, svake agencije, svakog javnog preduzeća, svakog fonda, bolnice i škole mora da bude dostupan svakom građaninu 24 časa dnevno. Takođe neophodni su javni konkursi za sve državne agencije, sva državna preduzeća i ustanove.
Konačno neophodno je javno izveštavanje i javno objavljivanje sistematizacije radnih mesta za sve zaposlene u javnom sektoru i javnim preduzećima. Pozitivna selekcija. Interes društva i njenih građana je da nas vode najbolji među nama, na svim nivoima. To se ostvaruje kroz uvođenje konkurencije, konkurse i kvalifikacije za javne poslove. Jedino tako ćemo stvoriti pretpostavke za pozitivnu selekciju.

Odgovornost i red u državnoj upravi, u javnim preduzećima, u državnim firmama, od premijera do zaposlenog na opštinskom šalteru. Potrebni su jasni kriterijumi merenja učinka i razvoj sistema institucija – tzv. četvrta grana vlasti – koja će imati ovlašćenja da nadzire i sankcioniše zloupotrebe izvršne vlasti.