Smanjenje poreza

Želimo poreski sistem koji treba da obezbeđuje državi prihode, podstiče privredni rast i omogućava pravedniju raspodelu dohotka. Porezi koji guše privrednu aktivnost treba da se smanje ili ukinu. Centralna institucija koja to mora da obezbedi jeste ministar finansija koji ne treba da bude rizničar nego već osoba koja zna koji su porezi više, a koji manje štetni za privredni rast.

Svi poslodavci moraju da plaćaju sve poreze i doprinose. Ali porezi najpre moraju da budu razumni. Ne postoji poreska administracija koja će uterati nerazumne poreze. Zalažemo se za smanjenje poreza i nameta na rad do onog nivoa do kojeg će svakom poslodavcu biti prihvatljivo da prijavi svakog radnika i plati mu penziono i zdravstveno.

Domaću privredu guše ogromni nameti na rad. Ukupne doprinose treba smanjiti na 20% u srednjem roku, postepenim povećanjem neoporezive/osnovice na koju se ne plaćaju porezi i doprinosi. Ovakav poreski sistem bi doveo do rasta neto plata za većinu građana, jer bi država smanjila svoj deo kolača. Posledica bi bila i smanjenje sive ekonomije i rast broja legalno zaposlenih. Iz budžeta bi bili direktno finansirani zdravstvo i socijalne penzije u srednjem, odnosno dugom roku, budući da su oba fonda faktički parabudžetska stavka.

Kako bi se nadomestio ovaj gubitak prihoda? Tako što bi svake godine polovina novostečenih prihoda budžeta Srbije (očekivano 2% budžeta, pri dugoročnoj stopi rasta od 4%), umesto u nove rashode budžeta bilo usmereno u smanjenje poreza i doprinosa. U roku od 8 godina došli bi do projektovanog opterećenja bez da sečemo ijedan rashod. Dodatni izvori su ukidanje svih subvencija osim za poljoprivredu, bolje upravljanjem javnim preduzećima i ostalom državnom imovinom, privatizacija i povećanje poreske baze usled smanjenja sive ekonomije i izbegavanja plaćanja poreza.