Predlog politika finansiranja predizbornih kampanja

Izbori su trka u kojoj svi nanovo testiraju svoje politike pred biračima. U toj trci svi treba da krenu iz početka, sa jednake početne pozicije i da se takmiče pod jednakim uslovima. Pogodnosti zaslužene prethodnim izbornim rezultatom ne bi smele nikome dati bolju početnu poziciju u novoj izbornoj trci. Prošlogodišnji šampioni u novoj sezoni takođe strartuju sa nula bodova. To je fair play. Zaslužene pozicije se poništavaju, a prethodne zasluge stavljaju se na novu proveru pred biračima, zajedno sa sopstvenim budućim politikama, nasuprot konkurentima. Jednaki uslovi podrazumevaju i jednaku količinu novca svim takmičarima za predstavljanje biračima. Na izbore treba potrošiti onoliko novca koliko je primereno u siromašnom društvu.

Predlažemo jednake finansijske izborne uslove za sve proglašene izborne liste, uz racionalnije trošenje javnog novca. Da bi se ovo postiglo, potrebno je:

1. Smanjiti ukupna budžetska izdvajanja za izbore

Potrebno je smanjiti ukupne iznose koje budžeti Republike, Pokrajine i lokalnih samouprava izdvajaju za kampanje proglašenih izbornih lista. U državi sa niskim životnim standardom građana neprimerene su izborne kampanje koje koštaju po nekoliko miliona eura. Postoje drugi društveni problemi za čije rešavanje je budžetski novac potrebniji.

2. Povećati izborna izdvajanja budžeta lokalnih samouprava

Politička moć je centralizovana. Za republičke izborne kampanje i rezultate na republičkim parlamentarnim izborima republički budžet je izdašan, dok lokalni budžeti lokalnim izbornim listama daju beskorisno male iznose. Lokalne političke organizacije ne uspevaju da prežive bez priklanjanja centralizovanim političkim organizacijama nacionalnog nivoa. Prihvatanjem ovog predloga lokalne političke organizacije koje nemaju nacionalnu pokrivenost i koje učestvuju samo na lokalnim izborima dobile bi novac koji bi im omogućio elementaran rad i opstanak u trci sa velikim igračima sa nacionalnom pokrivenošću. Osnaživši lokalne organizacije, politička moć bi se preko njih delom preselila i na lokalne zajednice, bliže biračima i njihovim svakodnevnim problemima.

3. Zabraniti u predizbornoj kampanji korišćenje novca koji iz budžeta političke organizacije dobijaju za redovan rad

Veliki na osnovu prethodnog rezultata ovog novca dobijaju više. To je novac zasnovan na prethodnom rezultatu. Korišćenje ovog novca i u predizbornoj kampanji velikima daje bolju početnu poziciju. Izborna trka nije fer. Neko je započinje od nule, a neko sa nekoliko miliona eura prednosti na osnovu rezultata na prethodnim izborima. To znači da šampioni iz prethodne sezone u novu sezonu prenose zasluge za stari rezultat i time sebi stvaraju početnu prednost. To nije fair play. Prihvatanjem ovog predloga poništili bi se nepošteni finansijski izborni uslovi koje je aktuelna vlast uspostavila 2014. godine.

4. Ukinuti budžetski bonus koji je zakonom obećan velikima za ponovljen uspeh na izborima

Prihvatanjem ovog predloga ukinula bi se zakonska odredba po kojoj 20% budžetskog novca u kampanji dobijaju sve proglašene izborne liste podjednako, a preostalih 80% novca nakon izbora dobijaju oni koji na tim izborima osvoje mandate. Veliki su uvereniji od malih da će taj bonus zaslužiti, rađe uzimaju i lakše dobijaju kredit kojim pretfinansiraju taj bonus i tako u kampanji raspolažu sa više novca nego manji konkurenti. Kompletan budžetski novac predviđen za izbore, prethodno drastično smanjen po prvom predlogu, jednako bi se podelio na sve proglašene izborne liste koje odluče da ga koriste. To bi bio fair play. Svaka izborna lista u kampanji bi raspolagala sa jednakim novcem.

U nekim državama budžetski bonus pravičnije se raspodeljuje, jer pravo na bonus ne stiču samo osvajači mandata, već sve izborne liste, u fiksnom iznosu po svakom osvojenom glasu. Tako i mali, koji ovaj put nisu osvojili mandate, dobijaju neka sredstva za rad do sledećih izbora. Ovakva eventualna raspodela izbornog bonusa za rezultat u kampanji bila bi pravičnija.

5. Ograničiti troškove kampanje

Izborna trka ne sme biti trka u trošenju u kojoj se bogati takmiče sa siromašnima. U izbornoj trci takmiče se politike. Siromašniji takmičari možda imaju bolje politike. Rasipničke predizborne kampanje su društveno neodgovorne i neprimerene. Troškove izbornih kampanja potrebno je ograničiti, bilo u fiksnom iznosu ili kao procenat poreskih prihoda ili u maksimalnom iznosu po biraču.

6. Zabraniti komercijalno oglašavanje izbornih lista

Na izborima se kandiduju javne politike i one su javni interes. Promovisanje javnih politika nije medijski biznis. Dovoljno je zakonom obavezno predstavljanje kandidata i njihovih politika na javnom medijskom servisu. Vreme predviđeno za predstavljanje treba da bude dovoljno veliko i jednako raspodeljeno svim proglašenim izbornim listama. Nema potrebe da se bogati sa siromašnima takmiče u trošenju novca za komercijalnu kupovinu oglasnog prostora u medijima. Građani treba da biraju dobre politike, a ne skupe reklame i grandiozna okupljanja kandidata.